CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2023

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2023 Biểu 5- Phụ lục II

Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2023

BCTT QL và CCTC 6 thang 2023(B 5-PLII)

07/21/2023
Năm 2023 BCTC 6 thang 2023

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023

BCTC 6 thang 2023

07/21/2023
Năm 2023 Bieu 3,4,6-PLII

Công khai tài chính 2022( Bểu 3,4,6-Phục lục II)

CKTC 2022( BIÊU 3,4,6-PLII)

06/20/2023
Năm 2023 BCTC 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

BCTC 2022

05/31/2023
Năm 2023 Biểu số 2, Phụ lục số II

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023

KH KD & ĐTPT 2023

03/30/2023
Năm 2023 Biểu số 1, phụ lục số II

Ủy quyền thông tin

Biểu số 1, phụ lục số II

03/28/2023
Top