CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2019

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2019 BCTC

Báo cáo tài chính 6 tháng 2019

BCTC 6 Thang

07/29/2019
Năm 2019 Phụ lục VIII

Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức DN 2018

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BC TT QL & CCTC DN 2018

06/10/2019
Năm 2019 Phụ lục VI

Báo cáo thực trạng các nhiệm vụ công ích

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BC TT NVCI

06/10/2019
Năm 2019 Phụ lục V

Báo cáo đánh giá về KQ TH KH SXKD

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BC ĐG KQ TH KHSXKD

06/10/2019
Năm 2019 PHỤ LỤC X

Báo cáo chế độ, tiền lương , tiền thưởng của DN ( PHỤ LỤC X)

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BC TL,TT DN

05/10/2019
Năm 2019 PHỤ LỤC VII

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN 2018 ( Phụ lục VII)

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

THTH DN 2018

05/10/2019
Năm 2019 PHỤ LỤC I

Thông báo người đại diện theo pháp luật ( Phụ lục I)

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

TB NDD

05/10/2019
Năm 2019 PHỤ LỤC IV

Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2019 ( Phụ lục V)

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

KH SXKD 2019

05/10/2019
Năm 2019 QTTC

Quyết toán tài chính năm 2018

QTTC 2018

05/27/2019
Top