CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2024

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2024 Biểu 6 - PL II

Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của DN 2023

BC TTQL & CCTCDN 2023

06/11/2024
Năm 2024 Biểu 4 - PL II

Báo cáo KQ thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023

BC KQTH NVCI 2023

06/11/2024
Năm 2024 Biểu 3 - PL II

Báo cáo đánh giá KQ thực hiện kế hoạch SXKD 2023

BCĐG KH SXKD 2023

06/11/2024
Năm 2024 BCTC 2023

Báo cáo tài chính 2023 ( đã kiểm toán)

BCTC 2023

05/28/2024
Năm 2024 Bieu 2 - PL II

Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 2024

KH SXKD 2024

03/26/2024
Năm 2024 Bieu 1-PL II

Thông báo người đại diện

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

TB NDD

03/26/2024
Top