CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2022

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2022 BC CC TC 6 THANG

Báo cáo cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022

BC CCTC 6 THANG

07/29/2022
Năm 2022 BCTC 6 THANG

Báo cáo tài chính 6 tháng 2022

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCTC 6 THANG

07/29/2022
Năm 2022 CK 2021,Bieu 3,4,6-PLII

Công khai tài chính 2021 theo mẫu số 3,4,6-phụ lục số II

CK TC2021 , Bieu 3,4,6-PLII

06/27/2022
Năm 2022 BCTC 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

BCTC 2021

05/18/2022
Năm 2022 Biểu 2- Phụ lục II

Báo cáo mục tiêu tổng quát , kế hoạch SXKD 2022

KHSXKD 2022

03/31/2022
Năm 2022 Biểu 1 - Phụ lục II

Giấy ủy quyền công bố thông tin

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

Biểu 1, Phục lục II

03/31/2022
Top