CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2021

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2021 BC TT QT 6 thang

báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng 2021

BCTT QT 6 thang

07/20/2021
Năm 2021 BC 6 THANG

báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021

BCTC 6 THANG

07/20/2021
Năm 2021 BIỂU SỐ 6

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2020

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BC CC TC 2020

07/06/2021
Năm 2021 BIỂU SỐ 4

báo cáo kết quả TH nhiệm vụ công ích 2020

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCKQ CI 2020

07/06/2021
Năm 2021 BIỂU SỐ 3

báo cáo đánh giá về kết quả TH kế hoạch SXKD 2020

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCĐG KQ2020

07/06/2021
Năm 2021 BCTC

Báo cáo tài chính 2020 đa kiểm toán

BCTC 2020

05/07/2021
Năm 2021 PL X

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền lưởng của doanh nghiệp năm 2020

BC TL,TT DN 2020

03/30/2021
Năm 2021 PL VII

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

TH TH ĐMDN 2020

03/30/2021
Năm 2021 PL IV

Kế hoạch SXKD và ĐTT năm 2021

KH SXKD 2021

03/30/2021
Năm 2021 PLI

Thông báo người đại diện theo pháp luật

TB ĐD

03/30/2021
Top