CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2020

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2020 BCTC 6 thang

báo cáo tài chính 6 tháng 2020

BCTC 6T

07/27/2020
Năm 2020 Phụ lục V

Báo cáo đánh giá về KQ thực hiện kế hoạch SXkinh doanh hàng năm

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCĐG KQTH

06/19/2020
Năm 2020 Phụ lục VI

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCKQTH

06/19/2020
Năm 2020 Phụ lục VIII

Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức 2019

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCTT,CCTC

06/19/2020
Năm 2020 Phục lục X

Báo cáo tiền lương và tiền thưởng doanh nghiệp

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCTL,TL DN

03/31/2020
Năm 2020 QTTC 2019

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCQTTC 2019

05/06/2020
Năm 2020 TBDD

Thông báo đại diện

TBDD ( PL1)

03/31/2020
Năm 2020 Phụ lục VII

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới DN 2020

THTH SXDN2020

03/31/2020
Năm 2020 Phụ lục IV

Kế hoạch SXKD 2020

KH SXKD 2020

03/31/2020
Top