CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2017

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2017 BCKQKD 2016

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016

BCKQKD

07/31/2017
Năm 2017 CV 2414 UBND

Điều chỉnh Cv số 1506 ( ND điều chỉnh công khai chế độ tiền lương,tiền thưởng 2017

ĐC

07/3/2017
Năm 2017 CCTC

báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức 2016

BCTT-CCTC

07/31/2017
Năm 2017 CI

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích

BCCI

07/31/2017
Năm 2017 BCTC

Báo cáo tài chính 6 tháng 2017

BCTC 6 thang

08/21/2017
Năm 2017 BCTC2016

Bao cao tai chinh 2016

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCTC2016

05/29/2017
Năm 2017 1506 /UBND-KT

Công khai thông tin doanh nghiệp

TTDN

05/05/2017
Năm 2017 3302 /QĐ-UBND ngày 4/11/2016

Phê duyệt diện tích thực hiện miễn TLP 2017

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

TLP 2017

11/8/2016
Top