CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2021

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2021 PL X

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền lưởng của doanh nghiệp năm 2020

BC TL,TT DN 2020

03/30/2021
Năm 2021 PL VII

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

TH TH ĐMDN 2020

03/30/2021
Năm 2021 PL IV

Kế hoạch SXKD và ĐTT năm 2021

KH SXKD 2021

03/30/2021
Năm 2021 PLI

Thông báo người đại diện theo pháp luật

TB ĐD

03/30/2021
Top