CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Tin Tức

Một số hình ảnh - Hội Nghị người lao động 2019

9/8/2020 163 Đã xem

          Thực hiện quy chế tổ chức Hội nghị người lao động của Công ty; hướng dẫn của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tổ chức Hội nghị người lao động và kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2020 của Công ty, nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và đồng thời kiểm điểm những mặt làm được và chưa làm được trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động,  trên tinh thần thống nhất giữa Chủ tịch Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty. Do đó Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động 2020:

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nguyễn Hữu Huệ

"Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng,

nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh năm 2020"


Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Top